Om foreningen

Praktiske oplysninger:

Alle - uanset bopælskommune - er meget velkomne til at deltage i undervisningen og aktiviteterne, der tilrettelægges for voksne og børn.

Tilmelding:

Tilmelding kan ske på følgende måder:

Pr. tlf. til kursusleder 20 93 70 88

På e-mail:  kurveflet@gmail.dk (formanden Else Lund)

Hjemmeside: www.fladsaa.husflid.dk

Husflidsforeningens mail adressse: fladhusflid@gmail.com

Betaling:

Når vi har modtaget din tilmelding, vil du modtage en bekræftelse. Betalingen kan ske ved bankoverførsel, til   2510  -  4590 213 638 - senest 10 dage før.

Framelding og tilbagebetaling:

Tilbagebetaling af kursusgebyr kan ske indtil 14 dage inden kursus-start. Derefter er tilmeldingen bindende og vi vil ikke kunne afmelde kursister og tilbagebetale gebyr. Et administrationsgebyr på kr. 50,- vil blive fratrukket.

Holdets igangsætning:

De i programmet anførte priser er fastsat på baggrund af et forventet antal deltagere.

Hvis der til et hold ikke er det forventede tilslutning, kan det blive nødvendigt at forhøje den annoncerede kursusafgift eller afkorte antal af lektioner. Dette aftales første mødegang.

Priser:

Priserne er anført ud for hvert enkelt kursus. Priserne efter skråstreg er for folke- og førtidspensionister, efterlønsmodtagere, arbejdsledige og kontanthjælpsmodtagere, bosiddende i Næstved Kommune.

Undervisningssted:

Undervisningen foregår i Hammer Husflidsskole, Byvej 20, Hammer. Hvis undervisningen foregår et andet sted, er det annonceret under det pågældende kursus.

Er der fag du ønsker der skal undervises i, er du velkommen til at komme med forslag.

Henvendelse herom kan ske til kursusleder.

Vedtægter for Fladså Husflidsforening
§ 1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er Fladså Husflidsforening. Den har hjemsted i Næstved kommune.
§ 2. Landsforbund
Foreningen er medlem af Landsforbundet Fora (Læring og kreativitet i fællesskab).

§ 3. Formål
Foreningens formål er at fremme og udvikle en folkeoplysning, der er relevant og vigtig for den enkelte og for fællesskabet.
Foreningen arbejder for at fremme og udvikle den danske husflid samt bevare og videregive de håndværksmæssige og kulturelle værdier.

§ 4. Virksomhed
Formålet søges opnået gennem folkeoplysende kurser og andre former for folkeoplysende aktivitet, herunder debatter og udstillinger inden for relevante fag og emner.

§ 5. Medlemskab
Alle kan blive medlemmer af foreningen, såfremt de kan tilslutte sig formålet. Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens økonomi.

§ 6. Bestyrelsen
Bestyrelsen der består af mindst 5 medlemmer. Den konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer samt sekretær og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Formanden sammenkalder til bestyrelsesmøderne med udsendelse af dagsorden og leder i øvrigt foreningens anliggender i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger. Formanden, skolelederen eller to bestyrelsesmedlemmer kan til enhver tid kræve afholdt bestyrelsesmøder. Der skrives referat af møderne. Det er bestyrelsens opgave at:
1. Udarbejde program for medlemsaktivitet og kursusvirksomhed.
2.  Ansætte og afskedige en skoleleder
3. Udarbejde budget og regnskab
4.  Føre fortegnelse over foreningens ejendele og evt. holde disse forsikret mod tyveri og brand.


§ 7. Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes hvert år normalt 15. februar - 15. marts. Indvarsling sker ved skriftlig meddelelse til medlemmerne eller annoncering mindst 2 uger før. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før dens afholdelse.
Bestyrelsen udarbejder en dagsorden, der skal indeholde mindst følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Aflæggelse og godkendelse af årsberetning ved formand og skoleleder
3. Aflæggelse og godkendelse af revideret regnskab/regnskaber for forenings- og kursusvirksomheden
4. Drøftelse af program for medlemsaktiviteter og kursusvirksomhed i det kommende år
5. Indkomne forslag fra medlemmerne
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er på 2 år. På den årlige generalforsamling er skiftevis 2 og 3 af medlemmerne på valg.
Hvis et bestyrelsesmedlem går af i årets løb, indtræder 1. suppleanten på pladsen indtil næste generalforsamling.
Valgperioden for suppleanterne er 1 år. Revisorerne vælges for 2 år, således at der vælges en hvert år. Revisorsuppleanten vælges for 1 år.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødte stemmeberettigede deltageres antal. Alle medlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen og medlemmer over 18 år er valgbare til bestyrelsen.
Almindelig stemmeflerhed er gældende ved alle afstemninger.


Efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse skal der være mulighed for at vælge et bestyrelsesmedlem blandt og af deltagerne i foreningens aktiviteter. 

Endvidere kan foreningens skoleleder og 1 – 2 repræsentanter udpeget af og blandt foreningens lærerkreds og øvrige ansatte deltage i bestyrelsens møder, dog uden stemmeret.

§ 8. Ledelse
Bestyrelsen ansætter og afskediger en skoleleder og fastsætter dennes løn og arbejdsvilkår. Skolelederen er ansvarlig overfor bestyrelsen og myndighederne. Skolelederen har den administrative, regnskabsmæssige og pædagogiske ledelse i henhold til Folkeoplysningsloven. Skolelederen udarbejder undervisnings og aktivitetstilbud i henhold til programmet og træffer de fornødne aftaler med lærerne.

§ 9. Regnskab
Regnskabet følger kalenderåret. Foreningens regnskab revideres af revisor i henhold til kommunens tilskudsmodel og regler for regnskabsaflæggelse og revision. Det reviderede regnskab sendes sammen med dagsordenen til den ordinære generalforsamling. Foreningen tegnes i økonomisk henseende af formanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt flertallet af bestyrelsesmedlemmerne eller ¼ af medlemmerne skriftligt forlanger det. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel med opgivelse af dagsorden. Reglerne om ordinær generalforsamling finder tilsvarende anvendelse her.

§ 11. Vedtægtsændringer
Vedtægterne kan ændres med 2/3 flertal på generalforsamlingen, når ændringsforslagene er sendt ud sammen med en rettidigt udsendt dagsorden. Vedtægterne skal være i overensstemmelse med vedtægterne for Fora.

§ 12. Nedlæggelse af foreningen
Beslutning om nedlæggelse af foreningen kan kun ske på en normalt indvarslet generalforsamling, hvor nedlæggelsen er et selvstændigt punkt på dagsordenen, og hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for nedlæggelsen. Beslutningen skal bekræftes af 2/3 af de fremmødte på en yderligere normalt indvarslet generalforsamling, der tidligst afholdes 14 dage efter den første.
Stk. 2. Med henblik på at sikre overholdelse af formalia i forbindelse med foreningens lukning herunder placering/forbrug af eventuelt overskydende midler mv, skal Fora orienteres senest i forbindelse med indkaldelsen til den første generalforsamling, hvor nedlæggelsen skal til afstemning.

§ 13. Anvendelse af foreningens midler
Ved nedlæggelse af foreningen overgår eventuelle aktiver til andre folkeoplysende og/eller almennyttige formål herunder andre husflidsforeninger i omegnen.

§ 14. Ikrafttrædelse
Disse vedtægter er i overensstemmelse med vedtægterne for Fora og træder i kraft umiddelbart efter godkendelse i Foras styrelse. De erstatter hidtil gældende vedtægter.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 9. marts 2015

§§ 7 og 13 ændret på generalforsamlinge den 25. februar 2016

Bestyrelsens underskrifter: